REGULAMIN KONKURSU „GRZANE WINO”

Facebook


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Organizatorem konkursu „GRZANE WINO” (dalej zwanej „Promocją”) jest Stimulus Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego, 95-082 Dobroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000845279, NIP 7312068508, kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 PLN (dalej zwana „Organizatorem”) prowadząca punkt sprzedaży położony w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4 (telefon: (42) 215 86 02 , e-mail: bok@wybieramwino.pl, strona internetowa www.wybieramwino.pl), zwanym dalej „Sklepem Wybieram Wino”.
1.2.    Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 05.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. (dalej „Okresem Konkursu”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu sklepu Wybieram Wino w portalu  społecznościowym Facebook pod adresem (zwanej dalej „Fanpage Wybieram Wino”) oraz na stronie www.wybieramwino.pl (zwanej dalej „Stroną Wybieramwino.pl”).
1.3.    Konkurs jest skierowany wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz posiadają profil na portalu społecznościowym Facebook.
1.4.    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
1.5.    Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszą Promocję. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Promocją powinny być kierowane do Organizatora.

II.    ZASADY KONKURSU
2.1.    Aby wziąć udział w KonkursieKonkurs polega na tym, aby osoba spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu, musi w Okresie Konkursu (tj. od w okresie od dnia  o 05-28 lutegoy 2021 r.)
2.1.a)     polubićła Fanpage Wybieramwino.pl, chyba że dana osoba już wcześniej polubiła Fanepage Wybieramwino.pl,
2.1.b)    oraz  i dodatkowo w Okresie Konkursu, zamieściła zdjęcie lub film pt. „Sposoby na zimową nudę”   w komentarzach pod postem konkursowym (zwanymi dalej „Zgłoszeniemami Konkursowym”i).
2.2.    Zgłoszenie Konkursowe będą przedmiotem oceny przez Jury powołane przez Organizatora. Spośród przesłanych Zgłoszeń Konkursowych Jury wybierze 3 Zwycięzców, których Zgłoszeniae Konkursowe okażą się najlepiej spełniające kryterium: kreatywności i oryginalności ale zarazem zgodności z tematem Konkursu. Ocena Jury jest subiektywną oceną i ostateczną.
2.3.    Każdy ze trzech Zwycięzców otrzymana Nagrodą (zwaną dalej „Nagrodą”) w postaci Konkursie jest zestawu win Grzaniec Galicyjski wraz z 5 kubkami kamionkowymi o wartości 60 zł brutto.
2.4.    W Konkursie zostaną nagrodzone trzy osoby, które spełnią warunki opisane w pkt. 2.1 oraz zostaną wyłonione na zasadach opisanych w pkt 2.1.
2.5.    Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy uczestnik Promocji (zwany dalej „Uczestnikiem”) spełnił warunek jakim jest polubienie Fanpage Wybieram Wino, dla tego Organizator zastrzega sobie również prawo skontaktowania się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu wiadomości prywatnej fanpage Wybieramwino.pl.

3.    Po ogłoszeniu wyników Konkursu ze Zwycięzcą zostanie nawiązany kontakt mailowy za pośrednictwem fanpage Wybieramwino.pl. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail. Brak podania tych danych w ciągu 3 dni od wysłania wiadomości e-mailowej przez Organizatora, jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika Konkursu z odbioru nagrody.


III.    REKLAMACJE
3.1.    Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik powinien składać korespondencyjnie  listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Grzane Wino” w terminie 14 dni od daty zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
3.2.    Reklamacja powinna zawierać dane imię i nazwisko Uczestnika, nr Zamówienia, adres korespondencyjny Uczestnika, na który Uczestnik chce otrzymać odpowiedź na reklamację, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji.
3.3.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji na adres Uczestnika podany zgodnie z pkt. 3.2. powyżej.
3.4.    Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

IV.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
4.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Promocji jest Stimulus Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego, 95-082 Dobroń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.2.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w celach podatkowych, a także w celach marketingowych.
4.3.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Promocji.
4.4.    Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4.5.    Organizator będzie przetwarza następujące dane uczestnika podane w Zamówieniu, adres profilu uczestnika na portalu społecznościowym Facebook.
4.6.    Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4.7.    Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Promocji.
4.8.    Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
4.9.    Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 
4.10.    Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
4.11.    Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a)    przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b)    utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c)    nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.    Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz stronie www.wybieramwino.pl.
5.2.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


  STRONA GŁÓWNA