REGULAMIN WITRYNY WWW.WYBIERAMWINO.PL


 DO POBRANIA Regulamin Sklepu Wybieramwino.pl


I. Postanowienia ogólne
1.1. Witryna internetowa pod adresem www.wybieramwino.pl jest prowadzona przez
Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego
7, 95-082 Dobroń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000845279, posiadająca numer REGON 386262181 oraz numer NIP
7312068508, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w
kwocie 300.000,00 PLN.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem
www.wybieramwino.pl (zwanej dalej: Witryną), która służy do prezentacji towarów
znajdujących się w ofercie przedsiębiorcy Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego 7, 95-082 Dobroń (zwanej dalej: Sprzedawcą), do
obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz
akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania Zamówień,
jak też do umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i
klasyfikacji win). Inne usługi mogą uregulowane w Regulaminach szczegółowych danej
usługi, w Regulaminach szczegółowych mogą być też regulowane zasady korzystania z
promocji lub warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę lub
partnerów Sprzedawcy.
1.3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości powyżej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr I/10/B/9/2020 z dnia 21.07.2020 wydane przez Prezydenta
Miasta Pabianic na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z dnia 18 października 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz.
2277 ze zm.).
1.4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Pabianicach przy
ul. Sempołowskiej 4, telefon: (42) 215 86 02 , e-mail: bok@wybieramwino.pl.
1.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
1.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Witryny.
1.7. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań
technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z
Serwisu,
b) dostępu do sieci Internet,
c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki
internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię
frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Chrome, Opera i
Firefox.
1.7. W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego
urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie
działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach
Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.
1.8. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a
także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w
Witrynie.
1.9. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
1.10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
1.11. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z
Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca
prosi o niekorzystanie z Witryny.
II. Definicje
2.1. Sprzedawca – Stimulus Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu przy ul. Słowackiego 7;
2.2. Witryna – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.wybieramwino.pl;
2.3. Sklep - punkt sprzedaży położony w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4, telefon: (42)
215 86 02 ,
e-mail: bok@wybieramwino.pl;
2.4. Towary – towary prezentowane na Witrynie, dostępne w sprzedaży w Sklepie;
2.5. Klient – każdy klient nabywający Towary;
2.6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową tj. konsument w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
2.7. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;
2.8. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z
podaniem danych osobowych;
2.9. Moje konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w
systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
który zarejestrowała się na Witrynie;
2.10. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem
Witryny;
2.11. Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat
danego Towaru;
2.12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
2.13. Przedsiębiorca- Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego
do którego nie stosuje się przepisów dotyczących Konsumentów.
III. Warunki dokonywania zamówień
3.1. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych
informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji, oraz zapoznanie się z treścią
niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
3.2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza
zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod
numerem (42) 215 86 02 lub w drodze wiadomości e-mail na adres bok@wybieramwino.pl
Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem
Witryny,telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail pod numerem i adresem wskazanym
w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy
punkcie sprzedaży położonym w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4 (Sklep).
3.3. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia,
że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę
pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest
osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu
alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
3.4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu
składania Zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce
Moje konto (Klient zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły
dotyczące Zamówienia.
3.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od
chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę
lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym
Dniu Roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego
Zamówienia.
3.6. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co
do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
3.7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu
podanego podczas procesu składania zamówienia (Klient składający Zamówienie jako Gość)
lub zapisanego w zakładce Moje konto (Klient zarejestrowany) i:
a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany
Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin - jeżeli Klient w ciągu trzech Dni
Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie
jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą
one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta
Zamówienia.
3.8. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z
realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący
składając Zamówienie zaznaczył opcję dostarczenia Towaru), pojawią się po dokonaniu
wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia. Informacje
te zawarte są również w dokumencie ”Formy płatności i koszty dostawy”, stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu
fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane
do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana
jest faktura VAT. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić
fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy
składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie
Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP
(VAT UE) Klienta.
3.10. Zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwanej: ustawą o podatku VAT) podstawę opodatkowania podatkiem VAT obniża się o:
1)  kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2)   wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o podatku VAT;
3)  zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

W związku z treścią art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku VAT:
a) Sprzedawca ustala, że moment wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej in minus będącej wynikiem zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania (np. reklamacja, zwrot towaru, rabat), jest traktowany jako moment, w którym następuje spełnienie warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w fakturze korygującej.
b) za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania Sprzedawca przyjmuje moment zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu.

Uzgodnienie oraz spełnienie warunków ujmowania faktur korygujących in minus, o których jest mowa w punkcie poprzedzającym nie odbiera Klientowi możliwości wyrażenia zastrzeżeń do treści danej faktury korygującej, czego następstwem może być wystawienie kolejnej faktury korygującej.
3.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości
zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Klient zostanie poinformowany o takich
ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
3.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych lub promocyjnych
oraz przeprowadzania innego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, które mogą być
regulowane Regulaminami szczegółowymi. Klient jest uprawniony do skorzystania z ww.
promocji lub wyprzedaży, które są dostępne w chwili składnia przez Klienta zamówienia.
3.13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udzielenia upustu, stosownie do wybranych
form płatności, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania
zamówienia.
3.14. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej
zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje
konto”.
3.15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych,
jak również za wybór loginu i hasła do Konta. Użytkownik ponosi również wyłączną
odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego loginu lub hasła.
3.16. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 3 lata od ostatniego zalogowania, mogą
zostać usunięte przez Sprzedawcę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
IV. Ceny i formy płatności
4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w
wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną
wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na
wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która
to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską.
4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed
zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość
Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy,
jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną
przez Klienta formą płatności.
4.3. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za
pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie;
b) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za
pośrednictwem firmy kurierskiej - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - wpłaty należy dokonać na
rachunek bankowy numer 42 1240 2539 1111 0011 1566 7151w banku Bank Pekao SA z
podaniem następujących danych Sprzedawcy: Stimulus Sp. z o.o, ul. ul. Słowackiego 7, 95-
082 Dobroń- realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty
wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
d) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Montonio (usługa świadczona jest
przez Montonio Finance UAB, Kai 1, Tallinn, Estonia) – wybierając tę formę płatności Klient
zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku, po zalogowaniu się Klient otrzymuje
gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i
danymi odbiorcy.
4.4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia
niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma
obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru.
V. Odbiór lub dostawa Towarów
5.1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym
w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4 (Sklep) w dni robocze w godzinach 08.30-16.00.
Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez
Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy
kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do
wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
5.2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany
przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail lub numer telefonu. Osoba
dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer
Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru.
Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej.
Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
5.3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za
Towar, są podawane na Witrynie przy składaniu Zamówienia.
5.4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi
następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej.
Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy
kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
5.5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje
alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego
zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności,
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne,
potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby
odbierającej Towar.
5.6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni
robocze w godzinach 9.00 - 18.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu
złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest
zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem
potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
5.7. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w
formularzu Zamówienia w ciągu 2 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od
momentu:
a) zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie
Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. c) lub d)
Regulaminu,
b) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu
płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.
5.8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu
zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres
e-mail podany w Zamówieniu.
5.9. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej
przez firmę kurierską i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.
5.10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie
uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią
Zamówienia i dowodem sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).
5.11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu
lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół
szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody
nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej
rozpatrzenia.
5.12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych,
uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub
osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony
Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy
będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
VI. Prawo odstąpienia od umowy
6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.4. Regulaminu poniżej, Konsument może w terminie 14 dni od
dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza
oświadczenia o odstąpienia od umowy wysłanego mu przez Sprzedawcę na adres e-mail
podanym przy Zamówieniu wraz z dowodem sprzedaży w wersji elektronicznej lub
dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego
sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres:
bok@wybieramwino.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Sklepu.
6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć
dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie
nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
c) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu
od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca
nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
6.6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w
szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca
zgodził się je ponieść. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia
Towaru.
6.7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od
Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci
Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie
poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy
odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te
odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia)
nastąpi wcześniej.
6.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
6.10. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za
zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument nie może
odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które
zostały przez Konsumenta otwarte.
6.11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego
wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
6.12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
VII. Reklamacje i odpowiedzialność
7.1 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z
Przedsiębiorcami, ale nie dotyczy to Konsumenta (których dotyczą kolejne punkty).
Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Przedsiębiorcami zawsze
ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta.
7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za brak zgodności Towaru z
Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
A. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
i. jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
ii. jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany
najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
iii. Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
iv. występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są
typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz
publicznych zapewnień jego dotyczących);
v. jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
vi. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed
zawarciem Umowy,
B. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o
których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument został poinformowany przez
Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt
wyraźnie i odrębnie,
C. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili
dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub
jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,
D. obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem
terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
E. uprawnienia Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:
i. żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument udostępnia
Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub
wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać
wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub
wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;
ii. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od
Umowy, jeśli:
• Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
• Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
• brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany
Towaru;
• brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub
wymiany Towaru;
• okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do
zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
iii. odnośnie obniżenia ceny:
• obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;
• Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi,
iv. odnośnie odstąpienia od Umowy:
• Konsument lub Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z
Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;
• odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych
Towarów objętych Umową;
• Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany
jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;
• Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru
lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.3 W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma
prawo złożyć reklamację.
7.4 W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z
dowodem zakupu.
7.5 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
7.6 O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych
podanych przez Klienta w reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji
Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na
reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
7.7 Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi
niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia
reklamacji.
VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23
września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot
uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi pod adresem
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, strona https://www.wiih.lodz.pl/.
8.2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między
takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy,
dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
IX. Ochrona danych osobowych
9.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Stimulus Sp. z
o.o. z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego 7, 95-082 Dobroń.
9.2. Z administratorem można się skontaktować na adres email: bok@wybieramwino.pl,
telefonicznie pod numerem (42) 215 86 02 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
9.3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym umożliwienia
składania Zamówień w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w
szczególności w zakresie rachunkowości – podstawią prawną jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c) komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania,
w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści
marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w
przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody (subskrypcji), o której mowa w Rozdziale X
Regulaminu, dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane przez administratora
w celu świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera na podany przez
Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.
d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami;
e) analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Witrynie i
sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
9.4. Przy dokonywaniu płatności za zamówienie, dane Klienta, niezbędne do realizacji
płatności, są przez Administratora udostępniane dostawcy usług płatniczych. Dane będą
przetwarzane dla celów obsługi płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług
płatniczych obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym wynikających z przepisów zgodnych z dyrektywą 2005/60/WE w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu.
9.5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora: podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia
biura obsługi klienta, dostawcom usług IT, firmom kurierskim lub operatorom pocztowym.
9.6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia Konta z Witryny. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
9.7. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej
oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia
właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
9.8. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
9.9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9.10. Jako że dane Klienta przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy
– Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Klient
dostarczyła administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Klienta,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9.11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego
danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora,
to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz
marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i
statystycznym.
9.12. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9.13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
9.14. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Witryna
korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika,
które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej
(tzw. pliki cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie określić warunki
przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez serwis internetowy do plików cookies za
pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki,
tak aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie
plików cookies może jednakże spowodować utrudnienia w korzystaniu z Witryny.
Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie
plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie
powyższych plików na tym urządzeniu.
9.15. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz
plików cookies znajdują się na stronie Witryny poświęconej polityce prywatności.
X. Newsletter
10.1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera
polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail oraz sms biuletynu informacyjnego
Stimulus Sp. z o.o. oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje
handlowe) dotyczące Sp. z o.o. i jego partnerów biznesowych.
10.2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w
formularzu rejestracyjnym (przy zakładaniu Konta) lub poprzez formularz subskrypcji na
Witrynie.
10.3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest
świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym
czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej
w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera lub wysłać rezygnację w formie
wiadomości e-mail na adres bok@wybieramwino.pl
XI. Opinie
12.1 Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i
subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących
Towarów. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
12.2 Sprzedawca informuje, że opinie pochodzą wyłącznie od zarejestrowanych Klientów
posiadających konto w serwisie. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii.
Korzystanie z usługi nie jest możliwe anonimowo.
12.3 Sprzedawca nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodzą od Klientów, którzy
używali danego Towaru lub go nabyli.
12.4 Sprzedawca decyduje, czy daną opinię chcę wykorzystać (Sprzedawca może usunąć
opinię, której nie chce wykorzystać), a ponadto, może korzystać z opinii na potrzeby treści
zamieszczanych w Serwisie.
12.5 Sprzedawca informuje, że komentarze oraz oceny pochodzące od Klientów
wyświetlają się na stronie produktowej danego produktu w tej kolejności, w jakiej są
wprowadzone przez użytkowników. Usuwamy komentarze, które zawierają wulgaryzmy,
słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, treści szowinistyczne, rasistowskie lub inne treści
naruszające dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich.
12.6 Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na stronie jest nierzetelna,
niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres
bok@wybieramwino.pl. Każda skarga jest rozpatrywana w ciągu 14 dni.
XII. Postanowienia końcowe
12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej
www.wybieramwino.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej
przed po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany
Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,
jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
12.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
12.3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w
sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa.
***
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta)
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Poniżej podajemy dane kontaktowe:
…………………………………..
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych
kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około [30] PLN.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.

Zał. Wzór Formularza Zwrotu - do pobrania
  STRONA GŁÓWNA